Nový program na podporu vzdělávání

Magistrát vyhlásil nový grantový program na podporu vzdělávání.

MHMP podpoří projekty zvyšující odbornou přípravu a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží.

Žádosti posílejte na kancelar@praha.skauting.cz do 27. 3. 2017

Formulář ke stažení – Předvyplněný formulář (obsahuje hlavičku kraje)

Program je vypsán spíše na kurzy, ale zkusíme za PRJ podat žádost i na účastnické poplatky pro pražské účastníky na mimopražských kurzech. Nevyhazujte tedy potvrzení o zaplacení a jízdenky, pokud vám jednotka kurz neproplácí, třeba to půjde z tohoto grantu. Zda bude možné dotovat poplatky za jiné kurzy budeme vědět po rozdělení grantů.

Základní pravidla:

 • kurz musí mít akreditaci MŠMT (splňují vůdcovské kurzy, některé zdravotní a vodácké kurzy)
 • dotace je určena pořadatelům kurzů na nezbytné náklady související se vzděláváním
 • středisko vyplní ve formuláři jen kontakt na realizátora a projektovou část (zbytek vyplní kraj)
 • do bodu 9 neuvádějte obecné věci, snažte se vystihnout v čem jste jiní
 • dotaci lze využít jen na studující děti a mládež z Prahy ve věku do 26 let
 • projekt musí obsahovat popis aktivit, na které je žádáno, přínos projektu, zdůvodnění jednotlivých položek požadavku a jeho podrobnou ekonomickou rozvahu (pište konkrétní věci, zvláště u velkých položek náklady odůvodněte)
 • dotaci je možné čerpat na náklady 2017 vzniklé až po jejím udělení
 • uvést logo MŠMT a MHMP na webu

Žádost vyplňujte pomocí aplikace Software602 Form Filler v internetovém prohlížeči Internet Explorer, který je k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu, návod najdete v podmínkách vyhlášení.

Vyúčtování:

 • Závěrečnou zprávu o využití přidělené dotace (vyúčtování) doručí v jednom vyhotovení do 12. 1. 2018 do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy na příslušném formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách www.praha.eu. Přílohou této zprávy budou kopie účetních dokladů dotovaných položek a vyúčtování celkových nákladů formou konkrétního položkového rozpisu.
 • Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12. 1. 2018. Vyúčtování musí obsahovat věcné zhodnocení realizace dotace podpořeného projektu s anotací a čerpání finančních prostředků ze strany MŠMT i kraje (hl. m. Prahy).

Výdaje, které nelze hradit z dotace (plný výčet v programu)

 • úhradu výdajů na pohoštění,
 • dary a ceny,
 • úhradu pořízení investičního majetku,
 • výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci,
 • nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,
 • úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
 • úhradu mezd
 • vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištění.

Nejpozději do 30. 6. 2017 bude všem žadatelům zaslána el. formou informace o výsledcích řízení. Až do konečného rozhodnutí o přidělení dotace nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

–––––––––––––­––––––––

Vyhlášení je komplet dostupné na webu Praha.eu

Pokud si budete stahovat prázdný formulář, doplňte do něj prosím hlavičku kraje.